Stanoviská

Medzi dôležité aktivity Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu patrí predkladať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ostatným orgánom verejnej správy iniciatívne návrhy k legislatívnej činnosti a zaujímať podľa vlastného uváženia stanoviská k návrhom právnych predpisov ako aj iným dokumentom týkajúcich sa trestného práva a kriminológie.

Výkonná rada Spoločnosti prijala tieto stanoviská vo forme uznesenia k týmto oblastiam:

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE DETI
uznesenie výkonnej rady č. VR10_UZN(2016)0038

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN NA PREVENCIU A ELIMINÁCIU NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
uznesenie výkonnej rady č. VR10_UZN(2016)0037

BEZPEČNOSTÁ SITUÁCIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
uznesenie výkonnej rady č. VR10_UZN(2016)0034

PLÁN LEGISLATÍVNÝCH ÚLOH VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
uznesenie výkonnej rady č. VR9_UZN(2016)0032