Hlavný projektový tím

Hlavný projektový tím pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike, ktorého základom sú členovia odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu plní tieto úlohy:

  • zabezpečovanie uskutočnenia úloh v navrhovaných termínoch, obsiahnutých v harmonograme vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike,
  • pravidelné vypracovávanie správ o stave prác na vypracovaní Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike,
  • koordinácia prác spojených s vypracovaním rámcového obsahu Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike,
  • pripravuje podklady na zasadnutie pracovnej skupiny pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike,
  • sleduje dodržiavanie termínov stanovených v harmonograme prác spojených s vypracovaním Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike a následne kontroluje ich plnenie.

Výkonný podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminalitu v spolupráci s odbornou sekciou Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu pripravil personálne návrhy zloženia hlavného projektové tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike a tieto predložil predsedníčke Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

Predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu svojím rozhodnutím číslo 23 zo dňa 20. septembra 2016 určila počet členov hlavného projektové tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike na 9 a vymenovala jeho členov. Zároveň uložila výkonnému podpredsedovi Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu aby predložil jej vymenovania na schválenie výkonnej rade Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

Dokumenty:

Rozhodnutie predsedníčky Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu č. 23 zo dňa 20. septembra 2016

Výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na svojom 11. riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. decembra 2016 v Bratislave prijala uznesenie, ktorým schválila vymenovanie členov hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.

Dokumenty:

Uznesenie Výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu z 16. decembra 2017, ktorým schvaľuje vymenovanie pána Jaroslava Holomka, pani Darinu Havrlentovú, pani Ingrid Mencerovú, pána Petra Poláka, pána Štefana Matulu, pani Marcelu Tittlovú, pána Tomáša Jakaboviča a pána Vincenta Danihela za členov hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republiky (VR11_UZN(2016)0039)

STRETNUTIA HLAVNÉHO PROJEKTOVÉHO TÍMU: