Situácia kriminológie v SR

Odborná sekcia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu (ďalej len „odborná sekcia pre kriminológiu“) prerokovala na svojej 6. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 15.apríla 2016 v Bratislave ústny návrh predložený výkonným podpredsedom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu s tým, aby bola zo strany Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu vypracovaná Informačná správa popisujúca situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.

Výsledkom diskusie jednotlivých členov odbornej sekcie pre kriminológiu k predmetnému bodu programu bolo schválenie zámeru, aby bola vypracovaná Informačná správa popisujúca situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť kriminologického výskumu s osobitným dôrazom na jeho inštitucionálne zabezpečenie, zapojenia do medzinárodných kriminologických výskumov, vyučovania kriminológie a jej postavenia na univerzitách a vysokých školách, vydávania kriminologických časopisov a publikácii, publikovania článkov z oblasti kriminológie v iných odborných časopisoch, vydavateľskej činnosti v oblasti kriminológie a činnosť kriminologických spoločností.

Následne k bolo odbornou sekciou pre kriminológiu prijaté uznesenie.

Dokumenty:

Uznesenie odbornej sekcie č. 2 k návrhu Informačnej správy popisujúca situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike

 

Predseda odbornej sekciou pre kriminológiu predložil uznesenie odbornej sekcie č. 2 na 8. riadne zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. apríla 2016 v Bratislave prerokovala toto uznesenie a schválila svoju uznesenie č. 20, v ktorom na základe odporúčania odbornej sekcie pre kriminológiu schválila zámer, aby bola vypracovaná Informačná správa popisujúca situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť kriminologického výskumu s osobitným dôrazom na jeho inštitucionálne zabezpečenie, zapojenia do medzinárodných kriminologických výskumov, vyučovania kriminológie a jej postavenia na univerzitách a vysokých školách, vydávania kriminologických časopisov a publikácii, publikovania článkov z oblasti kriminológie v iných odborných časopisoch, vydavateľskej činnosti v oblasti kriminológie a činnosť kriminologických spoločností. Zároveň poverila výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo vypracovať Návrh harmonogramu vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike a tento predložiť na rokovanie výkonnej rade Spoločnosti pre trestné právo a kriminalitu.

Dokumenty:

Návrh harmonogramu vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie  (VP(2016)1FINAL)

Výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa správou výkonného podpredsedu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu – Návrh harmonogramu vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike zaoberala v období od 12. júla do 26. júla 2016 a uznesenie k nej prijala rozhodovaním na diaľku uskutočnené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 26. júla 2016.

Dokumenty:

Návrh harmonogramu vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie (VP(2016)1FINAL)

Správa o návrhu harmonogramu vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike (VR10-0010/2016)

Uznesenie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu z 26. júla 2016 o harmonograme vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike (VR10_UZN(2016)0033

Zápisnica o priebehu a výsledkoch rozhodovania na diaľku uskutočneného prostredníctvom elektronickej pošty v termíne od 12. júla do 26. júla 2016 (VR10_ZA(2016)26-07)

 

Gestorom celkového vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike je Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu. Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu vytvorí

HLAVNÝ PROJEKTOVÝ TÍM pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológiu a

PRACOVNÚ SKUPINU pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.