Pojem kriminológia

Kriminológia je veda o kriminalite (zločinnosti), o jej páchateľoch a obetiach a o jej kontrole. Samotné slovo „kriminológia“ je pritom odvodené od latinského crimen (zločin) a gréckeho logos (tu v zmysle učenie). Prvýkrát tento termín použil francúzsky antropológ Topinard v roku 1879. O šesť rokov neskôr sa tento výraz objavil aj v názve Garofalovej knihy „Criminologia“. Ako samostatný vedný odbor sa kriminológia konštituovala v druhej polovici 19. storočia v Taliansku, avšak jej vzniku predchádzala celá rada prác popredných svetových mysliteľov, ktorí sa otázkou zločinu zaoberali. Po viacej ako storočnom úspešnom rozvoji vo svete (hlavne v Európe a v USA) je dnes kriminológia uznávaná ako samostatná vedecká a pedagogická disciplína. Proces postupnej inštitucionalizácie tohto odboru pokročil natoľko, že dnes existuje celá rada kriminologických výskumných inštitútov, množstvo kriminologických učebníc a monografií, kriminológia sa prednáša na univerzitách a existujú aj samostatné kriminologické fakulty.

Kriminológia je náukou multidisciplinárnou. Kriminalita ako sociálne patologický fenomén má totiž aspekty spoločenské aj osobnostné, a tiež kriminológia čerpá svoje poznatky napríklad zo sociológie, psychológie, psychiatrie, kriminalistiky, pedagogiky, trestného práva, štatistiky a ďalších odborov. Súčasne je kriminológia vedou empirickou, pretože skúma kriminalitu ako reálny jav. Základnou a trvalou úlohou kriminológie je získavanie poznatkov o kriminalite a jej súvislostiach. Výsledky kriminologického poznania majú slúžiť predovšetkým zákonodarným orgánom, justičným orgánom a ďalším orgánom sociálnej kontroly.

(prevzaté a preložené z www,kriminologie.cz).