Odborné sekcie Spoločnosti

Členovia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa môžu združovať v odborných sekciách Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „odborná sekcia“) podľa svojich odborných a vedeckých záujmov a zamerania v súlade s cieľmi Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosti“) definovanými v článku II stanov Spoločnosti.

Odborná sekcia môže byť zriadená vždy keď najmenej desať percent členov Spoločnosti predloží riadiacemu výboru žiadosť na zriadenie odbornej sekcie a výkonná rada jej zriadenie svojim uznesením schváli.  

Odborná sekcia môže byť zrušená zo strany výkonnej rady keď počet členov odbornej sekcie klesne pod  desať percent členov Spoločnosti v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch alebo prijatím uznesenia odbornej sekcie o svojom rozpustení.

Činnosť odbornej sekcie sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje výkonná rada.

Predseda odbornej sekcie sa zúčastňuje zasadnutí výkonnej rady, ak nie je jej členom a zasadnutí riadiaceho výboru s hlasom poradným.

Uznesenia snemu, výkonnej rady a riadiaceho výboru sú záväzné pre činnosť odbornej sekcie.

V súčasnosti v rámci Spoločnosti pôsobia tieto odborné sekcie:

ODBORNÁ SEKCIA PRE KRIMINOLÓGIU

ODBORNÁ SEKCIA PRE TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ

ODBORNÁ SEKCIA PRE TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ