Výkonná rada Spoločnosti

Výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej iba „Spoločnosť“) je štatutárnym orgánom Spoločnosti a má všeobecnú zodpovednosť za Spoločnosť v období medzi snemami a riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zverené inému orgánu Spoločnosti.

Do pôsobnosti výkonnej rady patrí najmä:

a/ zabezpečovať rozpracovanie stratégie Spoločnosti a realizovať uznesenia snemu,

b/ rozhodovať o zvolaní snemu, navrhovať jeho program a organizačne zabezpečovať jeho prípravu,

c/ prerokúvať hlavné smery činnosti a stratégiu Spoločnosti a túto predkladať snemu na schválenie,

d/ predkladať snemu správu o činnosti Spoločnosti a správu o plnení uznesení snemu a vybavovaní všetkých návrhov prednesených na sneme a pridelené snemom k vybaveniu,

e/ schvaľovať príspevkový a podpisový poriadok Spoločnosti  a rokovací poriadok výkonnej rady,

f/ rozhodovať o zriadení kancelárie Spoločnosti a schvaľovať organizačný poriadok Spoločnosti,

g/ schvaľovať správy riadiaceho výboru,

h/ schvaľovať ročný rozpočet Spoločnosti a ročnú uzávierku Spoločnosti,

i/ schvaľovať správy kontrolnej komisie o zistených nedostatkoch v Spoločnosti a prijímať návrhy na ich odstránenie,

j/ na návrh predsedu voliť výkonného podpredsedu,

k/ na návrh predsedu menovať riaditeľa kancelárie,

l/ predkladať snemu návrhy na voľbu čestného predsedu a čestných členov Spoločnosti,

m/  predkladať snemu návrhy na odňatie čestného členstva v Spoločnosti,

n/ rozhodovať o vylúčení členov zo Spoločnosti,

o/ schvaľovať vznik a zánik pobočiek, sekcií, klubov, rád, komisií, výborov, expertných tímov, výskumných tímov, pracovných skupín a schvaľovať ich štatúty a správy,

p/ zakladať a zriaďovať iné subjekty a rozhodovať o vstupe do iných subjektov,

r/ rozhodovať o vydavateľskej a publikačnej činnosti Spoločnosti,

s/ rozhodovať o zapojení Spoločnosti do projektov a grantov,

t) schvaľovať program spolupráce a inými subjektmi a rozhodovať o nadviazaní spolupráce so zahraničím,

u/ rozhodovať o návrhoch, námetoch a pripomienkach členov Spoločnosti,

v) ak sa v priebehu funkčného obdobia uvoľní funkcia podpredsedu, voliť a odvolávať zo svojho stredu nástupcu do konca funkčného obdobia,

z) môže vymedziť určitú činnosť a poveriť jej koordináciou svojho člena.

Výkonná rada Spoločnosti má 11 členov, vrátane predsedu a dvoch podpredsedov. Výkonný podpredseda Spoločnosti je členom výkonnej rady Spoločnosti ex officio. Zasadnutí výkonnej rady Spoločnosti sa s poradným hlasom zúčastňujú čestný predseda Spoločnosti, predseda kontrolnej komisie Spoločnosti, bývalí predsedovia Spoločnosti a predsedovia odborných sekcií Spoločnosti.

Snem Spoločnosti na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. apríla 2014 zvolil predsedníčku Spoločnosti, dvoch podpredsedov Spoločnosti a ďalších členov výkonnej rady Spoločnosti.

 

Predsedníčka Spoločnosti:
doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.

Podpredseda Spoločnosti:
doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

Podpredseda Spoločnosti:
JUDr. Martin BARGEL

Ďalší členovia výkonnej rady Spoločnosti:
doc. PhDr. Darina HAVRLENTOVÁ, PhD.

prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.

prof. RNDr. Jaroslav HOLOMEK, CSc.

PhDr. Štefan MATULA, PhD.

doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÁ, PhD.

doc. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

doc. JUDr. Yvetta TURAYOVÁ, CSc.

prof. JUDr. Mgr. Jana VIKTÓRYOVÁ, PhD.

 

ZASADNUTIA VÝKONNEJ RADY SPOLOČNOSTI:

 

 

VÝKONNÁ RADA 2012 – 2014