Obete kriminality a ich práva

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s  Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú  dňa 6. novembra 2014 seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Obete kriminality a ich práva.

Hlavná téma seminára: 

Postavenie obetí kriminality na Slovensku z pohľadu implementácie Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV.

 Vedľajšie témy seminára:

  • restoratívna justícia a jej perspektívy v SR,
  • skúsenosti z Českej republiky – aplikácie zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů a
  • skúsenosti z pomoci obetiam kriminality.

 

Odborným garantom seminára je Výskumné kriminologické centrum Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave.

Možnosť registrácie pre účastníkov seminára je najneskôr do 31. októbra 2014.

Prílohy (docx):