Staňte sa členom

Členstvo v Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Členovia Spoločnosti sú individuálni, kolektívni a čestní. Individuálne členstvo môže byť riadne, mimoriadne, pridružené a čestné. Kolektívne členstvo môže byť riadne a mimoriadne.

 

V prípade záujmu o členstvo v Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu si prosím preštudujte:

Zásady členstva v Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Príspevkový poriadok Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

 

Individuálne členstvo:

A) riadne členstvo

Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať vedecký, vedecko-výskumný, vedecko-pedagogicky alebo odborný pracovník vo vednom odbore trestného práva, kriminológie alebo v odboroch úzko príbuzných.

 

B) mimoriadne členstvo

Mimoriadnym členom Spoločnosti sa môže stať osoba, ktorá prejavuje záujem o aktívnu činnosť v obore trestné právo a/alebo kriminológia.

 

C) pridružené členstvo

Pridruženým členom Spoločnosti sa môže stať študent vo vednom odbore trestného práva, kriminológie alebo v odboroch úzko príbuzných.

 

Kolektívne členstvo:

Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať vedeckovýskumné pracovisko, katedry a/alebo ústavy vysokých škôl ako aj iné organizácie, združenia, nadácie a inštitúcie, ktoré súhlasia so stanovami Spoločnosti, poslaním a cieľmi Spoločnosti a sú ochotné pracovať pre splnenie týchto úloh Spoločnosti. Pre kolektívnych členov Spoločnosti platia ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na riadnych alebo mimoriadnych členov Spoločnosti.