Riadiaci výbor Spoločnosti

Riadiaci výbor Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“) je výkonným orgánom Spoločnosti a má všeobecnú zodpovednosť za Spoločnosť v období medzi zasadnutiami výkonnej rady a rozhoduje o všetkých záležitostiach, v ktorých je potrebné rozhodnúť pred najskôr možným zasadnutím výkonnej rady. Takéto rozhodnutie musí byť predložené prvému nasledujúcemu zasadnutiu výkonnej rady k dodatočnému schváleniu

Do pôsobnosti riadiaceho výboru patrí najmä:

a/ realizovať uznesenia výkonnej rady a koordinovať činnosť sekcií Spoločnosti,

b/ prerokovávať aktuálne otázky činnosti Spoločnosti,

c/ predkladať výkonnej rade správy o svojej činnosti,

d/ predkladať výkonnej rade návrh ročného rozpočtu a ročnej uzávierky Spoločnosti,

e/ prevádzať v priebehu roka rozpočtové opatrenia podliehajúce schváleniu najbližšiemu zasadnutiu výkonnej rady,

f/ rozhodovať o prijatí za členov Spoločnosti,

g/ predkladať výkonnej rade návrhy na vylúčenie členov zo Spoločnosti,

h) predkladá v mene Spoločnosti personálne návrhy,

i/ menovať a odvolávať predsedov pobočiek, klubov, komisií, výborov, expertných tímov, výskumných tímov a pracovných skupín,

j/ ukladať konkrétne úlohy predsedovi, podpredsedom, výkonnému podpredsedovi a ďalším funkcionárom Spoločnosti,

k/ schvaľovať organizáciu kancelárie Spoločnosti a mzdový poriadok kancelárie Spoločnosti,

l/  predkladať návrhy, postupy a správy o uskutočnených rokovaniach,

m/ zabezpečovať poradenské, koordinačné a informačné služby pre členov Spoločnosti,

Riadiaci výbor Spoločnosti sa skladá z predsedu, všetkých podpredsedov a výkonného podpredsedu. Zasadnutí riadiaceho výboru Spoločnosti sa s poradným hlasom zúčastňujú predsedovia odborných sekcii Spoločnosti.

ZASADNUTIA RIADIACEHO VÝBORU SPOLOČNOSTI: