Kancelária Spoločnosti

Kancelária Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Kancelária“) vykonáva odborné, organizačné, administratívne, hospodárske, personálne a technické práce súvisiace s plnením úloh orgánov Spoločnosti.

Kanceláriu riadi a za jej činnosť a odbornú úroveň zodpovedá riaditeľ, ktorým je výkonný podpredseda Spoločnosti. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi Spoločnosti, ktorému je priamo podriadený.

Kancelária vykonáva činnosť v súlade so svojim štatútom.

 

Základné dokumenty Kancelárie

Organizačný poriadok Kancelárie

Podpisový poriadok Spoločnosti a Kancelárie

Registratúrny poriadok Kancelárie 

Registratúrny plán  Kancelárie