Čestný predseda Spoločnosti

Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. et mult. Dr. h. c, akademik SAV, akademik EAVU

  

Snem Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu dňa 4. januára 2012 jednomyseľne zvolil prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc. et mult. Dr. h. c, akademika SAV, akademika EAVU za čestného predsedu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu, ktorý nás navždy opustil dňa 09. novembra 2012.

 

Životopis