Snem Spoločnosti

Snem Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“) je najvyšším orgánom Spoločnosti a do jeho výlučnej právomoci patrí:

a/ schvaľovanie stanov a ich zmien,

b/ určovanie hlavných smerov činnosti a schvaľovanie stratégie Spoločnosti,

c/ schvaľovanie štatútu kontrolnej komisie,

d/ schvaľovanie zásad hospodárenia Spoločnosti,

e/ schvaľovanie svojho rokovacieho a volebného poriadku Spoločnosti,

f/ určovanie výšky členských príspevkov,

g/ určovanie počtu podpredsedov, členov výkonnej rady a kontrolnej komisie,

h/ voľba a odvolávanie predsedu, podpredsedov a členov výkonnej rady,

i/ voľba a odvolanie predsedu a členov kontrolnej komisie,

j/ schvaľovanie správy predsedu, správy výkonnej rady, správ jednotlivých odborných sekcií, finančnej správy a ďalších  správ,

k/ vzatie na vedomie správy kontrolnej komisie,

l/ prerokúvanie návrhov podaných členmi Spoločnosti na sneme týkajúce sa činnosti a plnení úloh organizácie a financovania Spoločnosti,

m/ na návrh výkonnej rady voľba čestného predsedu Spoločnosti,

n/ na návrh výkonnej rady voľba čestných členov Spoločnosti,

o/ na návrh výkonnej rade odnímať čestné členstvo v Spoločnosti,

p/ rozhodovanie o zániku Spoločnosti; k tomu je potrebná trojpätinová väčšina prítomných členov Spoločnosti,

r/ rozhodovanie o iných záležitostiach, ktoré predloží výkonná rada.

Zoznam členov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ku dňu 28. február 2017)

Základné dokumenty: 

Rokovací poriadok snemu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

schválený uznesením snemu Spoločnosti č. 3 zo dňa 2. apríla 2014 s účinnosťou odo dňa 2. apríla 2014

Volebný poriadok snemu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu 

schválený uznesením snemu Spoločnosti č. 5 zo dňa 2. apríla 2014 s účinnosťou odo dňa 2. apríla 2014

Zasadnutie snemu Spoločnosti (Bratislava, 02. apríla 2014)

program zasadnutia snemu Spoločnosti

uznesenia snemu Spoločnosti č. 1 – 23

zápisnica zo zasadnutia snemu Spoločnosti

 

Zasadnutie snemu Spoločnosti (Bratislava, 27. januára 2012)

program zasadnutia snemu Spoločnosti

uznesenia snemu Spoločnosti č. 1 – 23

zápisnica z zasadnutia snemu Spoločnosti