Poslanie Spoločnosti

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, medzi ktorej ciele patrí štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného, podpora inštitúcii a legislatívy v tejto oblasti za účelom väčšej účinnosti ochrany spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní zásad humanizmu a ľudských práv a skúmanie stavu a vývoja kriminality, jej prevencie a kontroly.

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“) je registrované zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie pod číslom VVS/1-900/90-35035 a pôsobí v súlade so svojimi stanovami.

Spoločnosť pre dosiahnutie svojho cieľa bude:

a) spolupracovať s orgánmi ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republike;

b) predkladať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ostatným orgánom verejnej správy iniciatívne návrhy k legislatívnej činnosti a zaujímať podľa vlastného uváženia stanoviská k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa trestného práva a kriminológie;

c) prispievať k odbornému dialógu, otvárať dôležité témy a aktívne sa podieľať na formovaní verejnej rozpravy, týkajúcej sa otázok trestného práva a kriminológie;

d) vypracúvať odborné stanoviská k závažným problémom, týkajúcich sa trestného práva a kriminológie;

e) pripravovať, rozpracovávať a aplikovať v praxi konkrétne projekty a programy v oblasti trestného práva a kriminológie na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

f)  presadzovať a podporovať boj proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti na úrovni samosprávy;

g) organizovať konferencie, semináre, sympóziá, prednášky, diskusné fóra, workshopy, kurzy a školiace programy zaoberajúce sa otázkami trestného práva a kriminológie;

h) vypracovávať vedecké štúdie a analýzy v oblasti trestného práva a kriminológie;

i) vypracovávať a realizovať výskumné aktivity v oblasti trestného práva a kriminológie;

j) vydávať publikácie a informačné materiály, zamerané na trestného práva a kriminológie na všetkých druhoch nosičov;

k) osobitnú pozornosť venovať štúdiu európskeho trestného práva a ochrane ľudských práv a slobôd osôb pri výkone trestného práva;

l) napomáhať zvyšovaniu právneho vedomia občanov Slovenskej republiky, osobitne deti a mládeže;

m) združovať odborníkov zaoberajúcich sa problematikou trestného práva a kriminológie a vytvárať priestor podporujúci výmenu skúsenosti a poznatkov;

n) prispievať k zvyšovaniu odbornosti a výchove mladých odborníkov v oblasti trestného práva a kriminológie a vytvárať platformu pre spoluprácu s mladými odborníkmi;

o) spolupracovať s inými organizáciami pracujúcimi v oblasti trestného práva a kriminológie v Slovenskej republike a v zahraničí.

Rámec činnosti Spoločnosti je daný jej cieľom a úlohami stanovenými pre dosiahnutie jej cieľa, tak ako sú obsiahnuté v článku II stanov Spoločnosti. Tieto sú ďalej rozpracované v hlavných smeroch činnosti Spoločnosti a stratégií Spoločnosti, ktoré sú formulované a prerokované výkonnou radou Spoločnosti a schvaľované snemom Spoločnosti.