Orgány Spoločnosti

Najvyšším orgánom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“) je snem Spoločnosti, ktorí tvoria všetci členovia Spoločnosti riadne registrovaní ku dňu konania snemu. Snem Spoločnosti zvoláva predseda Spoločnosti na základe uznesenia výkonnej rady Spoločnosti a to najmenej raz za dva roky. Volenými orgánmi Spoločnosti sú výkonná rada Spoločnosti a kontrolná komisia Spoločnosti

Okrem volených orgánov Spoločnosti snem Spoločnosti priamo volí predsedu Spoločnosti a podpredsedov Spoločnosti.

Organizačné, administratívne, materiálne, technické a finančné úlohy súvisiace s činnosťou Spoločnosti zabezpečuje výkonný podpredseda Spoločnosti, ktorého volí na návrh predsedu Spoločnosti výkonná rada Spoločnosti.

Výkonným orgánom Spoločnosti, ktorý má všeobecnú zodpovednosť za Spoločnosť v období medzi zasadnutiami výkonnej rady je riadiaci výbor, ktorý tvoria predseda a všetci podpredsedovia Spoločnosti.

V súlade s článkom VIII ods. 5 písm. f) stanov Spoločnosti výkonná rada Spoločnosti ku dňu 1. aprílu 2010 zriadila Kanceláriu Spoločnosti, ktorá vykonáva odborné, organizačné, administratívne, hospodárske, personálne a technické práce súvisiace s plnením úloh orgánov Spoločnosti.

Snem Spoločnosti na návrh výkonnej rady Spoločnosti volí čestného predsedu, ktorým sa môže stať významný predstaviteľ Spoločnosti z oblasti trestného práva a kriminológie, ktorý v minulosti zastával funkcie v orgánoch Spoločnosti.

Pre zabezpečenie realizácie odborných a vedeckých záujmov a zamerania členov Spoločnosti si títo v súlade s cieľmi Spoločnosti definovanými v článku II stanov Spoločnosti môžu vytvárať odborné sekcie.