História Spoločnosti

História samotnej česko-slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo siaha veľmi hlboko pred rok 1989. Samotná Medzinárodná spoločnosť pre trestné právo (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP) bola založená v roku 1924 a v roku 1950 bola akreditovaná ako mimovládna organizácia u Spojených národov. Združuje individuálnych (jednotlivcov) a kolektívnych (inštitúcie) členov. Členovia z tej istej krajiny sa môžu spojiť do národnej skupiny, ktorá sa potom tiež stáva členom AIPD.

Aj po rozdelení Československa ešte nejaký čas pôsobila spoločná česko-slovenská národná skupina, ktorej činnosť však v posledných rokoch jej existencie stagnovala. Táto situácia viedla k naštartovaniu procesu rozdelenia tejto národnej skupiny na samostatnú českú a samostatnú slovenskú národnú skupinu. Česká národná skupina sa konštituovala vo forme občianskeho združenia. V Slovenskej republike sa národná skupina nekonštituovala.

Otázkou možnosti zriadenia Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo sa jednotlivé významné osobnosti pôsobiace v oblasti trestného práva zaoberali od apríla roku 2007 a následne na pôde Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo sa začala praktická realizácia krokov, ktorých cieľom bolo zriadenie Slovenskej Národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo. 

Následne sa uskutočnilo niekoľko stretnutí významných predstaviteľov pôsobiacich v oblasti trestného práva a kriminológie a následne v septembri 2009 počas stretnutia uskutočneného na pôde Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva bolo rozhodnuté o zriadení Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“), vytvorený prípravný výbor a prerokovaný a  schválený návrh stanov Spoločnosti.

Dňa 28. decembra 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaregistrovalo Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu ako občianske združenie pod číslom VVS/1-900/90-35035.  

Dňa 12. januára 2010 sa v Bratislave na pôde Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy páva uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti ako jej najvyššieho orgánu, ktorý tvoria všetci členovia Spoločnosti. Okrem iného bol zvolený prvý riadiaci výbor v zložení: prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et Dr. h. c., akademik SAV a EAVU, prof. JUDr. Jaroslav IVOR, CSc., prof. JUDr. Vladimír ČEČOT, CSc. et Dr. h. c., prof. JUDr. Jozef MADLIAK, CSc. et Dr. h. c. Predsedom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu bol zvolený prof. JUDr. Jaroslav IVOR, CSc.